David Marko on THINGS around …

Christianity, development and life …

“Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne” (Dt 17:14-20)

leave a comment »

Pátá kniha Mojžíšova nám ve své 17. kapitole přináší text popisující výběr krále nad Izraelem a klade na něj požadavky, které mají provázet jeho osobní život a tak ovlivňovat jeho vládu.

Deuteronomium 17:14 Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v ní. Řekneš-li si: “Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne”,
15 pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří; cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš.
16 Ať ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: “Touto cestou se už nikdy nevrátíte.”
17 Ať nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také ať nemá příliš mnoho zlata a stříbra.
18 Až dosedne na svůj královský trůn, ať si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona.
19 Tu knihu ať má stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla,
20 aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele.

Klíčovou věcí se stává Boží zákon a výzva obsahující tří požadavky:

a) král si měl pořídít opis zákona
– měl ho vlastnit, ne si jej jen někdy půjčovat nebo mít informace pouze zprostředkované. Boží zákon je osobní věc ovlivňující každý den, dokonce i krále.

b) má mít tuto knihu stále u sebe
– opis zákona neměl být nějakým vzpomínkovým předmětem vystaveným ve zlaté vytríně. V králových prostorách muselo být vystaveno moho věcí, Boží zákon se však týkal obsahu a ne formy.

c) má si v ní číst po všechny dny svého života
– bylo povinností krále si v zákoně číst. Pán Bůh ví, že pokud si bude písmo číst a rozjímat nad ním, bude ono měnit jeho život. Čtením písma se bude učit ctít svého Boha a věci, které čte, slova dodržovat.

“Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, 20 aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele.”

Kéž dáváme písmu stejnou důležitost i v našich životech. Bude totiž zcela určitě naše životy proměňovat !!

Advertisements

Written by David Marko

January 13, 2013 at 6:20 pm

Posted in zamyšlení

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: